Δελτία τύπου

31/08/15 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α

 

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι µετοχές της εταιρείας µας, λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών και
αρνητικών αποτελεσµάτων, µε απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της
07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

 

Τα αποτελέσµατα του 1ου εξαµήνου του τρέχοντος έτους ,επιβεβαιώνουν τις προσπάθειες
της διοίκησης τόσο για τη σταδιακή ανάπτυξη των πωλήσεων , όσο και τη βελτίωση των
λειτουργικών αποτελεσµάτων.Tα γεγονότα του Ιουνίου (Τραπεζική Αργία ,Capital controls)
συντέλεσαν στο να µην ολοκληρωθεί η διαδικασία αναχρηµατοδότησης του Τραπεζικού
δανεισµού της εταιρείας, η οποία και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις θα µετέτρεπε σε
µεσοµακροπρόθεσµες και θα περιόριζε σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό κόστος ,στοιχεία
που θα διαµόρφωναν συνθήκες σταδιακής επανένταξής των µετοχών της εταιρείας στην
κατηγορία που ανήκει. Πιστεύουµε ότι σύντοµα οι έκτακτες καταστάσεις που δηµιουργηθήκαν
θα ξεπερασθούν , έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωσή του τραπεζικού δανεισµού και
να δηµιουργηθούν συνθήκες εκ νέου ανάκαµψης των πωλήσεων.

 

31 Αυγούστου 2015
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες