Δελτία τύπου

31/10/2006 Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Κύριοι,

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/348/19.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας ενημερώνουμε ότι στις 30/10/2006 πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου πώληση 25.000 μετοχών της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, συνολικής αξίας 28.265,12 (είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα) Ευρώ.

Άλλες ενότητες